Още опции за търсене
Ние търсим в повече от 100 магазина за вашия най-добрата оферта - моля изчакайте…
- Транспортните разходи до България (Модифициране за да DEU)
Създаване на предварително зададени

50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po
matematike dlya detey 3-4l:
Сравнете всеки оферта

9789851502451 - 50 igrovyh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4 let
1

50 igrovyh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4 let (2008) (?)

ISBN: 9789851502451 (?) или 9851502456, на немски език, Меки корици, Нов

BGN 50,11 ( 25,62)¹(без задължение)
Кораби в рамките на 1-2 дни, плюс стоимость доставки (если)
От продавач/антиквар, Russische Bücher
Taschenbuch, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008
Платформата пореден номер Amazon.de: 9g%2FB%2FhzfRwoWvNLxeE9uOyzaGT nxlxgfMa5qGpLlHoIiP0%2FMni7Iqa vHbjk4SR63rGj3tbGc1bxeLDvHKbNY lHHbGK6pIvgDhJOLbdn5519HKd4bd% 2FV2KSCSF8vr4ohk4yjLZgfcdy5zVK Sv40U0wElifh2ulUrv
Ключови думи: Belletristik, Biografien & Erinnerungen, Business & Karriere, Börse & Geld, Comics & Mangas, Computer & Internet, Erotik, Esoterik, Fachbücher, Fantasy & Science Fiction, Film, Kunst & Kultur, Freizeit, Haus & Garten, Geschenkbücher, Horror, Jugendbücher, Kalender, Kinderbücher, Kochen & Genießen, Krimis & Thriller, Musiknoten, Naturwissenschaften & Technik, Politik & Geschichte, Ratgeber, Reise & Abenteuer, Religion & Glaube, Schule & Lernen, Sport & Fitness, Bücher
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
9789851502451 - Irina Tyshkevich: 50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l
2
Irina Tyshkevich (?):

50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l (2008) (?)

ISBN: 9789851502451 (?) или 9851502456, непознат език, Popurri, Меки корици, Нов

BGN 50,11 (US$ 27,27)¹ + Доставка: BGN 31,16 (US$ 16,95)¹ = BGN 81,26 (US$ 44,22)¹(без задължение)
Usually ships in 1-2 business days
От продавач/антиквар, RussianBooks
2008, 32 c., èëë., óâ.ô., ì.î., èç-âî Ïîïóððè, Ìèíñê êíèãó âêëþ÷åíû èãðîâûå óïðàæíåíèÿ, ôîðìèðóþùèå ïðåäñòàâëåíèå î òàêèõ ïîíÿòèÿõ, êàê êîëè÷åñòâî è âåëè÷èíà, ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è ôîðìà ïðåäìåòîâ, ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ. Ïðåäëàãàåìûå ïÿòè-ñåìèìèíóòíûå çàäàíèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà äåòåé îò òðåõ äî ÷åòûðåõ ëåò, ïîìîãóò âàì ïðèîáùèòü ñâîåãî ðåáåíêà ê ïîçíàíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, ïðîáóäèòü ó íåãî èíòåðåñ ê ìàòåìàòèêå è æåëàíèå îâëàäåòü åå îñíîâàìè. Ïðîñòûå è óâëåêàòåëüíûå èãðû - ïðî÷íûé ôóíäàìåíò áóäóùåãî óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ! Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Платформата пореден номер Amazon.com: j3imN%2FgnLf3qH2UHeu8Uuhk7I0pN hy6Ek5pEKwWneTC47izdFNnpjdbzPR Pr4aZUJcsPHQLqKNe28ogSFMiwX8v5 jWrGe460PR33mL1m1oSFKuRazwfaM2 PGbIVsTo%2BgM5X2llUY7ez%2FbfD9 wJ%2BuRHGn09Dq5JN3
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Money, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Teaching, Engineering & Transportation, Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humor & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Reference, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teen & Young Adult, Test Preparation, Travel
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
9789851502451 - Irina Tyshkevich: 50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l
3
Irina Tyshkevich (?):

50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l (2008) (?)

ISBN: 9789851502451 (?) или 9851502456, непознат език, Popurri, Меки корици, Използва

BGN 50,11 (£ 21,84)¹(без задължение)
Usually dispatched within 1-2 business days, плюс стоимость доставки (если)
От продавач/антиквар, Russian Books
V knigu vklyucheny igrovye uprazhneniya, formiruyuschie predstavlenie o takih ponyatiyah, kak kolichestvo i velichina, geometricheskie figury i forma predmetov, prostranstvo i vremya. Predlagaemye pyati-semiminutnye zadaniya, rasschitannye na detey ot treh do chetyreh let, pomogut vam priobschit svoego rebenka k poznaniyu okruzhayuschego mira, probudit u nego interes k matematike i zhelanie ovladet ee osnovami. Prostye i uvlekatelnye igry - prochnyy fundament buduschego uspeshnogo obucheniya! Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Платформата пореден номер Amazon.co.uk: DcHo%2BiKX1yVyuwR46hxVa8lmtZLa 7J90rtX4nkMK1uFePYmjpyYXyytIY9 334WQNx1VpX6iBpclW44LPJasPr2WC iPYK4gwAt0KpQ6BVPg9a4u0V7drugA PMY6%2FoID0mOdY6wLdtl6kJB9bZOo 0TktiEAbrreZwu
Ключови думи: Antiquarian, Rare & Collectable, Art, Architecture & Photography, Biography, Business, Finance & Law, Calendars, Diaries & Annuals, Children's Books, Comics & Graphic Novels, Computing & Internet, Crime, Thrillers & Mystery, Education Studies & Teaching, Fiction, Food & Drink, Gay & Lesbian, Health, Family & Lifestyle, History, Home & Garden, Horror, Humour, Languages, Mind, Body & Spirit, Music, Stage & Screen, Poetry, Drama & Criticism, Reference, Religion & Spirituality, Romance, School Books, Science & Nature, Science Fiction & Fantasy, Scientific, Technical & Medical, Society, Politics & Philosophy, Sports, Hobbies & Games, Travel & Holiday, Young Adult
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
9789851502451 - Tyshkevich I.: 50 igrovykh uprazhnenii po matematike dlia detei 3-4 l
4
Tyshkevich I. (?):

50 igrovykh uprazhnenii po matematike dlia detei 3-4 l (2008) (?)

ISBN: 9789851502451 (?) или 9851502456, непознат език, Popurri, Меки корици, Нов

BGN 20,46 (C$ 14,55)¹ + Доставка: BGN 21,06 (C$ 14,98)¹ = BGN 41,52 (C$ 29,53)¹(без задължение)
Usually ships within 1 - 2 business days
От продавач/антиквар, sosnushka
Russian Book. Publisher: Popurri. Pages: 32. Year: 2008. Cover: Softcover. Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Платформата пореден номер Amazon.ca: Q3PlXc5SPyS1leamrYrkNSJuPUxxHr w5qVBHvZaChT4PVeWE1t0kkmLj5ieZ qamQQ63TfPiTbO%2Fbgroqg7ukh3UY LtjMG2nikPxLriZHWkSXaNgSMURv0U L5Ptv%2BvInmnMVARvxPO%2B3hu6Jd QWeal%2FCZLy9%2FbCXs
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Investing, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Reference, Erotica, French Books (Livres en français), Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humour & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Professional & Technical, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teens, Textbooks, Travel
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
9789851500495 - Tyshkevich Irina: Razvivaiuschie igry dlia detei ot 3 do 6 let
5
Tyshkevich Irina (?):

Razvivaiuschie igry dlia detei ot 3 do 6 let (2007) (?)

ISBN: 9789851500495 (?) или 9851500496, непознат език, 96 страници, Popurri, Меки корици, Използва

BGN 27,50 (US$ 15,01)¹ + Доставка: BGN 31,06 (US$ 16,95)¹ = BGN 58,56 (US$ 31,96)¹(без задължение)
Usually ships in 1-2 business days
От продавач/антиквар, RussianBooks
Prostye i uvlekatel'nye igry - prochnyi fundament buduschego uspeshnogo obucheniia! Igry, privedennye v dannoi knige, pozvoliaiut malysham osvoit' naibolee vazhnye dlia nikh navyki i umeniia. S pomosch'iu predlozhennykh zadanii vy razov'iote u rebionka: - glazomer; - vnimanie; - nastoichivost'; - koordinatsiiu dvizhenii; - rech'; - nabliudatel'nost'; - fantaziiu; - voobrazhenie. Liubaia iz predlozhennykh zdes' idei sposobstvuet ukrepleniiu vzaimootnoshenii roditelei i rebenka. Dlia etogo ne trebuiutsia spetsial'nye znaniia i podgotovka. Neobkhodimy tol'ko terpenie, ponimanie i liubov'. Kniga predstavliaet bolee 70 prostykh i uvlekatel'nykh igr dlia detei ot 3-kh do 6-ti let. Dlia shirokogo kruga roditelei, nian' i vospitatelei.... .. Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2007, Студия: Popurri
Платформата пореден номер Amazon.com: 4aKLVx4y3C520z7Ubii61WCUyzpWPt 9BwvFQAEJ8P2sJYfzn5fwWepR83K85 fRTQHzLO8ACiFNtOiqpjvGqTSOpL93 aFsr%2FEtN2Gd8eh%2FHP8IAD01RMz Pj%2BzDaKGQ5QjfvFgtRSX2yGzJON% 2BmPKvwGkfJPQTzAJC
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Money, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Teaching, Engineering & Transportation, Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humor & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Reference, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teen & Young Adult, Test Preparation, Travel
Данни от 17.02.2017 07:16h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0049-6, 978-985-15-0049-5
9789851500495 - Tyshkevich Irina: Razvivaiuschie igry dlia detei ot 3 do 6 let
6
Tyshkevich Irina (?):

Razvivaiuschie igry dlia detei ot 3 do 6 let (2007) (?)

ISBN: 9789851500495 (?) или 9851500496, непознат език, 96 страници, Popurri, Меки корици, Нов

BGN 16,90 (US$ 9,23)¹ + Доставка: BGN 31,06 (US$ 16,95)¹ = BGN 47,96 (US$ 26,18)¹(без задължение)
Usually ships in 1-3 weeks
От продавач/антиквар, Alex's Russian Books
Prostye i uvlekatel'nye igry - prochnyi fundament buduschego uspeshnogo obucheniia! Igry, privedennye v dannoi knige, pozvoliaiut malysham osvoit' naibolee vazhnye dlia nikh navyki i umeniia. S pomosch'iu predlozhennykh zadanii vy razov'iote u rebionka: - glazomer; - vnimanie; - nastoichivost'; - koordinatsiiu dvizhenii; - rech'; - nabliudatel'nost'; - fantaziiu; - voobrazhenie. Liubaia iz predlozhennykh zdes' idei sposobstvuet ukrepleniiu vzaimootnoshenii roditelei i rebenka. Dlia etogo ne trebuiutsia spetsial'nye znaniia i podgotovka. Neobkhodimy tol'ko terpenie, ponimanie i liubov'. Kniga predstavliaet bolee 70 prostykh i uvlekatel'nykh igr dlia detei ot 3-kh do 6-ti let. Dlia shirokogo kruga roditelei, nian' i vospitatelei.... .. Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2007, Студия: Popurri
Платформата пореден номер Amazon.com: 4aKLVx4y3C520z7Ubii61WCUyzpWPt 9BAWfV6g0VOzuyw4r1emRjT%2FLx3% 2FdlQHmPEYjUeiYVOHi9eZTGt%2F1Q Fsw2dFZIF3vjvKmigCx9rpPAQZ2Cfh N390HZxVZ9iH5uEwnc8w5gZB%2BqoV CPzt5aiMB5heE%2BktBH
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Money, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Teaching, Engineering & Transportation, Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humor & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Reference, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teen & Young Adult, Test Preparation, Travel
Данни от 17.02.2017 07:16h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0049-6, 978-985-15-0049-5
9789851500495 - Tyshkevich Irina Vladimirovna: Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let
7
Tyshkevich Irina Vladimirovna (?):

Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let (2007) (?)

ISBN: 9789851500495 (?) или 9851500496, непознат език, Меки корици, Използва

BGN 47,41 (£ 20,62)¹(без задължение)
Usually dispatched within 1-2 business days, плюс стоимость доставки (если)
От продавач/антиквар, Russian Books
Paperback, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2007
Платформата пореден номер Amazon.co.uk: 3t6Wmam8%2FU4g6Da%2B4zUxCdxpwN WcnclFVaTK3hhaD7eSktecRKSlbpjE CsWH%2FP2OrO21MJKYvCmjbUduvDLI PtceIrlqwVd0Z1yVG8VP8Rx%2BzUxh hzlQwI%2BNWESUJfdezXRiiUYVttJ% 2BxexOBHw8KMktD4mqYGQX
Ключови думи: Antiquarian, Rare & Collectable, Art, Architecture & Photography, Biography, Business, Finance & Law, Calendars, Diaries & Annuals, Children's Books, Comics & Graphic Novels, Computing & Internet, Crime, Thrillers & Mystery, Education Studies & Teaching, Fiction, Food & Drink, Gay & Lesbian, Health, Family & Lifestyle, History, Home & Garden, Horror, Humour, Languages, Mind, Body & Spirit, Music, Stage & Screen, Poetry, Drama & Criticism, Reference, Religion & Spirituality, Romance, School Books, Science & Nature, Science Fiction & Fantasy, Scientific, Technical & Medical, Society, Politics & Philosophy, Sports, Hobbies & Games, Travel & Holiday, Young Adult
Данни от 17.02.2017 07:16h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0049-6, 978-985-15-0049-5
9789851500495 - Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let
8

Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let (2007) (?)

ISBN: 9789851500495 (?) или 9851500496, на немски език, Меки корици, Използва

BGN 47,33 ( 24,20)¹(без задължение)
Кораби в рамките на 1-2 дни, плюс стоимость доставки (если)
От продавач/антиквар, Russische Bücher
Taschenbuch, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2007
Платформата пореден номер Amazon.de: VYNk5f3ZVSGKKsVAQ0pwToyWvisY2W rZdSXQgWuLmCaclWo2Qw1k1JysuyZM pWkHkBxwIKdkP7Xd%2B%2FIaN%2BRW FZMvtmdevStMrbdGTQnk6vtB4t3MTz WXavsmeRsHo%2FZxL58d1D0RyksDEc HkJRzrsg9HY3ky2euU
Ключови думи: Belletristik, Biografien & Erinnerungen, Business & Karriere, Börse & Geld, Comics & Mangas, Computer & Internet, Erotik, Esoterik, Fachbücher, Fantasy & Science Fiction, Film, Kunst & Kultur, Freizeit, Haus & Garten, Geschenkbücher, Horror, Jugendbücher, Kalender, Kinderbücher, Kochen & Genießen, Krimis & Thriller, Musiknoten, Naturwissenschaften & Technik, Politik & Geschichte, Ratgeber, Reise & Abenteuer, Religion & Glaube, Schule & Lernen, Sport & Fitness, Bücher
Данни от 17.02.2017 07:16h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0049-6, 978-985-15-0049-5
9789851500495 - Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let
9

Razvivayuschie igry dlya detey ot 3 do 6 let (2007) (?)

ISBN: 9789851500495 (?) или 9851500496, непознат език, Меки корици, Използва

BGN 47,04 (C$ 33,53)¹ + Доставка: BGN 21,02 (C$ 14,98)¹ = BGN 68,06 (C$ 48,51)¹(без задължение)
Usually ships within 1 - 2 business days
От продавач/антиквар, sosnushka
Paperback, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2007
Платформата пореден номер Amazon.ca: xpID8CX3DKyyY7KtGM%2B0J6o4eMu7 14NN6TV7%2B7rYCbWoDFLFSEBc4TIi aRL80fqePIbCoaOtB1cwyN4J9eWZqI 0iy0cybswfIrFz5ayxRxkC%2BLCQDO woEdkp7lXYB0CJSgLWNBVjgexP2jS9 VRViTG4raKOjH3qe
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Investing, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Reference, Erotica, French Books (Livres en français), Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humour & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Professional & Technical, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teens, Textbooks, Travel
Данни от 17.02.2017 07:16h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0049-6, 978-985-15-0049-5

Книги наблизо

>> Архив