ТърсенетоНаКнига (известен още като DieBuchSuche) - търсачката за всички книги.
Ние търсим в повече от 100 магазина за вашия най-добрата оферта - моля изчакайте…
- Транспортните разходи до България (Модифициране за да GBR, USA, RUS, ROU, GRC, UKR, SRB, DEU)
Създаване на предварително зададени

Всички книги за 9789851502451 - сравни всяка оферта

Архивен запис:
9789851502451 - 50 igrovyh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4 let - Книга

50 igrovyh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4 let (2008) (?)

Доставка от: ГерманияНемски книгаТова е книга, меки корициНова книга
ISBN:

9789851502451 (?) или 9851502456

, на немски език, Меки корици, Нов
Кораби в рамките на 1-2 дни, плюс стоимость доставки (если)
Taschenbuch, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008
Ключови думи: Belletristik, Biografien & Erinnerungen, Business & Karriere, Börse & Geld, Comics & Mangas, Computer & Internet, Erotik, Esoterik, Fachbücher, Fantasy & Science Fiction, Film, Kunst & Kultur, Freizeit, Haus & Garten, Geschenkbücher, Horror, Jugendbücher, Kalender, Kinderbücher, Kochen & Genießen, Krimis & Thriller, Musiknoten, Naturwissenschaften & Technik, Politik & Geschichte, Ratgeber, Reise & Abenteuer, Religion & Glaube, Schule & Lernen, Sport & Fitness, Bücher
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
Архивен запис:
9789851502451 - Irina Tyshkevich: 50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l - Книга

Irina Tyshkevich (?):

50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l (2008) (?)

Доставка от: Съединените щати на АмерикаТова е книга, меки корициНова книга
ISBN:

9789851502451 (?) или 9851502456

, непознат език, Popurri, Меки корици, Нов
Usually ships in 1-2 business days
2008, 32 c., èëë., óâ.ô., ì.î., èç-âî Ïîïóððè, Ìèíñê êíèãó âêëþ÷åíû èãðîâûå óïðàæíåíèÿ, ôîðìèðóþùèå ïðåäñòàâëåíèå î òàêèõ ïîíÿòèÿõ, êàê êîëè÷åñòâî è âåëè÷èíà, ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è ôîðìà ïðåäìåòîâ, ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ. Ïðåäëàãàåìûå ïÿòè-ñåìèìèíóòíûå çàäàíèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà äåòåé îò òðåõ äî ÷åòûðåõ ëåò, ïîìîãóò âàì ïðèîáùèòü ñâîåãî ðåáåíêà ê ïîçíàíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, ïðîáóäèòü ó íåãî èíòåðåñ ê ìàòåìàòèêå è æåëàíèå îâëàäåòü åå îñíîâàìè. Ïðîñòûå è óâëåêàòåëüíûå èãðû - ïðî÷íûé ôóíäàìåíò áóäóùåãî óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ! Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Money, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Teaching, Engineering & Transportation, Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humor & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Reference, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teen & Young Adult, Test Preparation, Travel
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
Архивен запис:
9789851502451 - Irina Tyshkevich: 50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l - Книга

Irina Tyshkevich (?):

50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l (2008) (?)

Доставка от: Обединено кралство Великобритания и Северна ИрландияТова е книга, меки корициИзползвани книга, не е нова книга.
ISBN:

9789851502451 (?) или 9851502456

, непознат език, Popurri, Меки корици, Използва
Usually dispatched within 1-2 business days, плюс стоимость доставки (если)
V knigu vklyucheny igrovye uprazhneniya, formiruyuschie predstavlenie o takih ponyatiyah, kak kolichestvo i velichina, geometricheskie figury i forma predmetov, prostranstvo i vremya. Predlagaemye pyati-semiminutnye zadaniya, rasschitannye na detey ot treh do chetyreh let, pomogut vam priobschit svoego rebenka k poznaniyu okruzhayuschego mira, probudit u nego interes k matematike i zhelanie ovladet ee osnovami. Prostye i uvlekatelnye igry - prochnyy fundament buduschego uspeshnogo obucheniya! Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Ключови думи: Antiquarian, Rare & Collectable, Art, Architecture & Photography, Biography, Business, Finance & Law, Calendars, Diaries & Annuals, Children's Books, Comics & Graphic Novels, Computing & Internet, Crime, Thrillers & Mystery, Education Studies & Teaching, Fiction, Food & Drink, Gay & Lesbian, Health, Family & Lifestyle, History, Home & Garden, Horror, Humour, Languages, Mind, Body & Spirit, Music, Stage & Screen, Poetry, Drama & Criticism, Reference, Religion & Spirituality, Romance, School Books, Science & Nature, Science Fiction & Fantasy, Scientific, Technical & Medical, Society, Politics & Philosophy, Sports, Hobbies & Games, Travel & Holiday, Young Adult
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1
Архивен запис:
9789851502451 - Tyshkevich I.: 50 igrovykh uprazhnenii po matematike dlia detei 3-4 l - Книга

Tyshkevich I. (?):

50 igrovykh uprazhnenii po matematike dlia detei 3-4 l (2008) (?)

Доставка от: КанадаТова е книга, меки корициНова книга
ISBN:

9789851502451 (?) или 9851502456

, непознат език, Popurri, Меки корици, Нов
Usually ships within 1 - 2 business days
Russian Book. Publisher: Popurri. Pages: 32. Year: 2008. Cover: Softcover. Paperback, Этикетка: Popurri, Popurri, Группа продуктов: Book, Опубликовано: 2008, Студия: Popurri
Ключови думи: Arts & Photography, Biographies & Memoirs, Business & Investing, Calendars, Children's Books, Christian Books & Bibles, Comics & Graphic Novels, Computers & Technology, Cookbooks, Food & Wine, Crafts, Hobbies & Home, Education & Reference, Erotica, French Books (Livres en français), Gay & Lesbian, Health, Fitness & Dieting, History, Humour & Entertainment, Law, Literature & Fiction, Medical Books, Mystery, Thriller & Suspense, Parenting & Relationships, Politics & Social Sciences, Professional & Technical, Religion & Spirituality, Romance, Science & Math, Science Fiction & Fantasy, Self-Help, Sports & Outdoors, Teens, Textbooks, Travel
Данни от 11.02.2017 23:41h
ISBN (алтернативни означения): 985-15-0245-6, 978-985-15-0245-1

9789851502451

Намери всички налични книги за ISBN номер 9789851502451 Сравни цени, бързо и лесно и поръчате веднага.

Налични редки книги, употребявани книги и втора ръка книги за титлата "50 slot mathematics activities for children 3-4L / 50 igrovykh uprazhneniy po matematike dlya detey 3-4l" от Irina Tyshkevich са напълно описани.

thermomix kalender 2014 das flüstern des blutes