Вход
Търсенето На Книга - Лесно намерите книги - БългарияТърсенето На sКнига - Транспортните разходи до: България
Google търсене на книги - БългарияВсички налични редки и нови книги.

Отказ от отговорност

Съдържанието на сайта

Няма гаранция за съдържанието на сайта по някакъв начин.

Цените на продуктите могат да се различават от реалните цени при поръчване. Проверете цени и продукти, когато сте поръчване.

Никакъв договор

Използването на този сайт не дава във всеки договор между IMSoft и потребителя.

Защита на данните

Търсенето На Книга позволява свободното използване на акаунт на Търсенето На Книга за потребителите, които искате да запишете на Търсенето На Книга търсения. Само данните въведени или освободен от потребителя (имейл адрес, име, пощенски адрес, ако условие) ще бъдат съхранени. Акаунт може да бъде изтрит по всяко време от самия чрез акаунта настройки "анулира акаунта" потребител. Всички данни сметка могат да бъдат променени или изтрити по всяко време чрез данните на акаунта настройки"промяна контакт". По-нататъшно съхранение на тези данни не се осъществява. По същия начин всеки потребител може да експортирате своите записани търсения (за книги) като CSV файл (с помощта на настройките за акаунт на "Вашите записани търсения"). Когато акаунт е разрешен, тези данни (записани търсения) също ще бъдат изтрити. Ако търсенето не е активно подновява, той автоматично ще да бъде маркирано като изтекло след 3 месеца (без по-нататъшно имейли изпратени) и изтривани след една година. Ако сметка вече има записани търсения и сметката не е била използвана в рамките на една година, предвид също ще бъдат автоматично изтрити.